پرسنل دبستان (آموزشی)

زهرا نوبهاری: آموزگار پایه اول 
مرضیه همایونی: آموزگار پایه اول 
الهام حصارکی : آموزگار پایه دوم 
الناز رسولی : آموزگار پایه دوم 
رقیه جوادی: آموزگار پایه دوم 
ستایش رحمانی : آموزگار پایه سوم 
شیوا شمسایی : آموزگار پایه سوم 
ستاره امین: دبیر ریاضی 
عطیه حیدری : دبیر مطالعات اجتماعی و فارسی 
رویا شاد: دبیر علوم  تجربی 
کژال فاطمی: دبیر تربیت بدنی 
عسل باغبانی : دبیر تربیت بدنی  
سعیده ایران نژاد : دبیر هنر 
سحر آخربین : دبیر ریتم و گیم 
نجمه اکبری : دبیر زبان فرانسه 
مریم حاجیان : دبیر زبان انگلیسی 
زهرا دهقان : دبیر زبان انگلیسی 
آیناز حیدری : دبیر زبان انگلیسی 
زهرا سید کریمی : دبیر سواد مالی 
الهام پور قلی : دبیر شاهنامه خوانی 
مرضیه ایزدی : دبیر کامپیوتر و اسکرچ