پرسنل مجموعه پیش دبستان

اکرم اصغری: مدیر دبستان و پیش دبستان 
مهسا پژمانفر، مدیر پیش دبستان
زرناز مشهوری ، مربی زبان و پیش دبستان 
عسل نفیسی : مربی پیش دبستان 
سحر آخربین: مربی بازیهای هدفمند ، ریتم و گیم و لیوان چینی
سحر عبدلی : مربی پروژه زمین و پیش دبستان 
اعظم خندستان: کمک مربی 
سیما آغازی : آشپز