پیش دبستان

رشد و بالندگی فرزندانتان را از گام آفتاب بخواهید  

درمقاطع تحصیلی پیش دبستان،دبستان

پیگیری های آموزشی تربیتی ارتباط مستمر با خانواده

معرفی مجتمع آموزشی گام آفتاب

برنامه درسی مجتمع آموزشی گام آفتاب در دوره پیش دبستانی بر اساس رویکرد های نوین جهان و با پایبندی به اصول یادگیری بر اساس تجربه، بازی و غنی بودن محیط تدوین و اجرا می شود.

مربیان در هر دو دوره تسهیل گر یادگیری هستند.

ارسال نقاشی