پرسنل دبستان ( اداری )

اکرم اصغری : مدیر پیش دبستان و دبستان 
مهسا پژمانفر: معاون 
سیما ایران نژاد: معاون انضباطی 
پریسا بسحاق : معاون آموزشی 
الهه فردوسی: معاون آموزشی 
زهرا ابراهیمی : معاون اجرایی 
سحر کوه کمری : مشاور 
زهرا پهلوان زاده: سوپروایزر زبان 
نرگس جوانی: معاون پرورشی